วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธาน การประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ นางสาวทัศพร ปูมสีดา ประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประธานในพิธีได้พบปะเพื่อนครู บรรยายพิเศษและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เกียรติบัตรผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนและคณะครู นายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก์ พบปะเพื่อนครู การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้นของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการนิเทศติดตามของ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ตามลำดับ

 

ในโอกาสเดียว กัน นายถาวร  บุญศรี นายอำเภอแคนดง ได้ร่วมเป็นเกียรติ มอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหญ้้าคาโดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นของราชการต่อไป

กลุ่มโรงเรียนแคงดง 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 2) โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4) โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5) โรงเรียนบ้านดงพลอง 6) โรงเรียนบ้านขามพิมาย 7) โรงเรียนบ้านป่าหนาม 8) โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี และ 9) โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี

 

 

ข่าว  :  แสงชัย อธิพัฒน์พลากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
ภาพ :  #เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/nv9Lofz6XZjw2A4s6

 

 

 นายถาวร  บุญศรี นายอำเภอแคนดง ได้ร่วมเป็นเกียรติ มอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหญ้้าคา
โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับมอบ 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved