วันที่ 4 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1 ได้รับเกียรติจากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 พร้อมด้วยนายพิทักษ์  สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บร.4 เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแคนดง โดยมีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา อันประกอบด้วย แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การบริหารงานด้านวิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ ระเบียบวินัยข้าราชการ การบริหารจัดการหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

          พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับที่1-3 ของการทดสอบ O-NET, NT และ RT ปีการศึกษา 2562 และรับมอบงบสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนแคนดง 1 จากกรรมการสหกรณ์ เขต 8 โดยมีนางพุทธวรรณ  วิทยาประโคน เป็นตัวแทนมอบ

          หลังจากนั้น กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1 ได้แนะนำข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและย้ายเข้ามาใหม่ ท้ายสุดเป็นการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการกลุ่มโรงเรียนแคนดง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกมีความพึงพอใจ และเป็นที่ประทับใจ

 

ข้อมูล : แสงชัย อธิพัฒน์พลากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ภาพ : #เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงรียนแคนดง 1
ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ admin2 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved