เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นายเชิดชัย รักษาอินทร์ และนางสำเนียง ประนัตศรี ศึกษานิทศก์สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4 ได้มานิเทศติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง(STAND ALONE) ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีนายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน   
   
   
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved