(16มกราคม 2563) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครูประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก สพม.32 โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ร่วมงานวันครู จำนวน 1500 คน ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ได้รับเกียรติจาก นาย.............. นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี ดังกำหนดการจัดงานดังนี้

 

เวลา 07.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา (หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน
9 รูป
เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
(สังกัด สพม.เขต 32) ลงทะเบียน/รับเอกสารวันครู
เวลา 09.00 น. นาย.......... ปลัดอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่ประกอบพิธี ดนตรี บรรเลงเพลง
มหาฤกษ์
          - ประธานลงนามถวายพระพร/ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
          - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
          - ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
          - ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
          - พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร (เดินทางกลับ)
          - นาย........ (รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา
          - นาย.............. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
          - ประธานในพิธี (........... นายอำเภอสตึก) มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี ให้กับครูที่ได้รับรางวัล (จำนวน 249 คน)
          - ประธานในพิธี มอบมาลัยกรแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการ และประกอบพิธี
บูรพาจารย์
          - นายฉัตรชัย ธีรฆวนิช ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
          - นายทองม้วน ศรีเจริญ ครูอาวุโสนอกประจำการ (อ.ก.ค.ศ. สพป.บร.4) นำกล่าวระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาที
          - นายโกศล  เสนาปักธงชัย ครูอาวุโสประจำการ (ผอ.โรงเรียนสตึก สพม.32) นำกล่าวคำปฏิญาณตน
          - ประธานในพิธี กล่าวคำปราศัยและพบปะเพื่อนครู
          - ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง 1) เพลงพระคุณที่สาม 2) เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชาและ 3) เพลง สรรเสริญพระบารมี

เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี (ข้าราชการนอกประจำการ- บำนาญ) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


       ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ งานของครู จึงเป็นการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลักการ และครูเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ครูที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบ และเป็น "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นแม่ และเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรทุกอาชีพ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศนั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท

 

       วันครูอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ จนทำให้การจัดงานวันครูในปีนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.../

 


ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : ประชุม  อยู่เกาะ/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บันทึกภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญ/ศิริพงษ์ สิมสีดา/มานิต กีรตินิตยา/ชิตษณุ จีระออน/คณินนัฏ รอดจันทึก

 
 

ลิงก์ภาพกิจกรรม :


พิธีตักบาตร: https://photos.app.goo.gl/JcWkkEy19uyvHXnf9
พิธีบูรพาจารย์ : https://photos.app.goo.gl/RvpnBzcapDWSDHQG8
มอบใบประกาศ โล่ เข็ม ครูดีเด่น : https://photos.app.goo.gl/177XEx8wFUaW68sPA
การแข่งขันกีฬา : https://photos.app.goo.gl/A7TVC4LYDn3scUL26
สังสรรค์ : https://photos.app.goo.gl/4QLn3c8YKHgM7EqX6

 
     
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved