วันนี้(31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ โดยการต้อนรับของ นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 นายหาญ แถวนาชุม นายกสมาคมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 3

        ในโอกาสเดียวกัน ประธานในพิธีได้พบปะเพื่อนครูและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ และได้มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ พบปะเพื่อนครู  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน บุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามลำดับ

        กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 มีโรงเรียนในสังกัดตำบลดอนมนต์และตำบลร่อนทอง จำนวน 11 โรง ดังนี้ 1)โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 2) โรงเรียนบ้านนาลาว 3) โรงเรียนบ้านละกอ 4) โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 5) โรงเรียนบ้านจะหลวย 6) โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 7) โรงเรียนบ้านร่อนทอง 8) โรงเรียนบ้านขาม 9) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 10) โรงเรียนบ้านปรือเกียน 11) โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์

ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 6 ราย ดังนี้
      1. นายสุนันท์ จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง
      2. นายสุทิน พาโคกทม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
      3. นางวรรณนิภา พาโคกทม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
      4. นายปรมัตถ์ ชัยมนตรี ครู โรงเรียนบ้านปรือเกียน
      5. นายประทีป เจียมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
      6. นายสมยศ สราญบุรุษ ครู โรงเรียนบ้านร่อนทอง

ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 3 ได้ดำนเนินการตามระเบียบวาระการชุมดังนี้
       1. แนะนำบุคลากรใหม่ สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 3
       2. แจ้งรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ราย
       3. นำเสนอแผนงานโครงการ กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม (กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและ กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ตามลำดับ

 

 

ข่าว/ภาพ : ศิริพงษ์ สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มโรงเรียนสตึก 3
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/iiQ6M2GMPaodkRvx8

 
     

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี
พบปะเพื่อนครูมอบนโยบายสู่การปฏิบบัติ

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved