สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ออกนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการอสนได้ตามปกตินั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรทการดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ดังกล่าว ฯ

 

                                           นายวิทยา  นนท์นภา  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ ้เขต 4  ออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ โรงเรียนในสังกัด

 

          สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม , นายวิทยา นนท์นภา และ นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563   ในการนี้ ทุกโรงเรียนในสังกัด เตรียมพร้อมในการรับการนิเทศ ติดตามฯ ตามวันเวลาดังกล่าว ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

 

 

                                                

         ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อความปลอดภัของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทาการศึกษา โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสามารถเรียนที่บ้าน (Learn from Home) ผ่านช่องทาาง On -Air, Online ผ่านระบบดาวเทียว เครือข่ายอินเทอร็เน็ต และแอพลิเคชันต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ไปสู่วิถีการเรียนรู้ใหม่ (New Normal) ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป...###

 
  ข่าว : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ admin2
ภาพ :  @เชิดชัย เชิดชัย  @วิทยา  นนท์นภา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.brm4.go.th/newmain_br4/menubr4_news/msup_news-2/213-213.html
 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved