ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสวัสดิ์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4
     
                                 
                           
นางชญานินทร์ อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำดง
  นายบรรหาร บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ
  นายวารี ภาคพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม
                                 
                           
  นายประเสริฐ ศุภะกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ
      นายโพธิญาณ ก้านจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม
      นายบารมี ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม
 
                                 
                             
นางณพัฐธิกา จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒิสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
  นายนิวัฒน์ โสพันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด