เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด แบบ 7127 คำร้องขอเพิ่มค่ารักษาพยาบาล Tuesday, 08 February 2022) (ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติและ ก.พ.7 Tuesday, 08 February 2022) (ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
ดาวน์โหลด แบบใบลาพักผ่อน Wednesday, 15 December 2021) (ดาวน์โหลด 285 ครั้ง)
ดาวน์โหลด แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Wednesday, 15 December 2021) (ดาวน์โหลด 254 ครั้ง)
ดาวน์โหลด แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ Wednesday, 15 December 2021) (ดาวน์โหลด 324 ครั้ง)

OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

แฟนเพจ : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved